เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ตารางเรียนโรงเรียนบ้านกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comments