การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนบ้านกลาง
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  พ
.. 2558

 

     เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งชาติ  .. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาออกระเบียบการเปิดเผยข้อมูล
ผลการเรียนของนักเรียน

     ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบ้านกลางว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  .. 2549

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดให้แล้วหรือซึ่งขัดและแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

            สถานศึกษาหมายความว่า โรงเรียนบ้านกลาง

            ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

            ข้อมูลผลการเรียนหมายความว่า เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบและเอกสารหลักฐานการศึกษาอื่นที่สถานที่ศึกษาดำเนินการเอง  ดังนี้

เอกสารควบคุมและบังคับแบบ

            1. ระเบียบแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)
            2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.2)
            3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.3)

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง

            1. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.4)
            2. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ปพ.5)
            3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)
            4. ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7)
            5. ระเบียบสะสม  (ปพ.8)
            6 แบบบันทึกคุณภาพ  การเรียนรายบุคคล  (ปพ.9)
            7. ข้อมูลอื่นที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เปิดเผยได้

     ข้อ  5.  ผู้มีสิทธิในการขอรับทราบข้อมูลผลการเรียน หมายถึง เจ้าตัว บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ  6.  ขั้นตอนการดำเนินการ

            1. ผู้ประสงค์ขอทราบข้อมูลยื่นคำร้องตามแบบที่สถานศึกษากำหนด
            2. ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
Comments