นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายโรงเรียน (Policy)

๑. โรงเรียนดำเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น

          ๒. โรงเรียนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

          ๓. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

          ๔. โรงเรียนส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นการบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๕. โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำประวัน

๖. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน

๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน

๘. โรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อติดตามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด

๙. โรงเรียนบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

            โรงเรียนบ้านกลาง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน   ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข 

 

พันธกิจ (Mission)

๑.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย และคุณลักษณะเหมาะสมกับวัย

๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.  ส่งเสริม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

๔.  ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

๖.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิใจ

 

Comments