ประวัติโรงเรียน

 ๑. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา   

               โรงเรียนบ้านกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓   ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่ประมาณ  ๑๗  ไร่  ๓  งาน  ๔๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่  ๘

          ๑.๑ ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านกลาง เดิมอาศัยศาสนาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีหายโศกเป็นสถานศึกษาโดยมีนายฤทธิ์ นันทะผาเป็นครูใหญ่คนแรก ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนเมื่อ  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖

          วันที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๓ ทางราชการได้ย้ายนายโอภาส  นามกองมาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนครูใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เปิดทำการสอนการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ยกเลิกประถมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นายพรเพท  เพทราเวชได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงรักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗

          ต่อมาวันที่ ๑๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ทางราชการได้ย้ายนายไพโรจน์  สิงห์คำมาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอาจา สาลาสุตา รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่

          วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางราชการได้ย้ายนายศักดิ์ดา  ตันมิ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  แต่งตั้งให้นายไพฑูรย์ จันทรา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ตามคำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ให้นายสะท้านรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  แต่งตั้งให้นางปิยะวดี สุริฉาย  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ  BAN KLANG SCHOOL

อักษรย่อของโรงเรียน “บ.ก.”

สัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน  “ต้นยางพารา”

          สีประจำโรงเรียน “ฟ้า-ขาว”

 ๑.๒ สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านกลาง  ได้เปิดทำการสอน  ๒  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน รวมทั้งหมด  ๘ ห้องเรียน

จำนวนข้าราชการครู  ทั้งสิ้น  ๓  คนผู้อำนวยการจำนวน ๑  คน ครูผู้สอนจำนวน  ๒  คน ครูพี่เลี้ยง ๒  คน(ใช้เงินรายหัวจ้าง)เป็นชายจำนวน ๑  คน  เป็นหญิงจำนวน  ๑  คน ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน  ๑  คน มีลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  จำนวน  ๑  คน ครูธุรการ  ๑  คน  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  46  คน เป็นนักเรียนชาย  25 คน นักเรียนหญิง  21  คน 

ที่ตั้งและเขตบริการ

โรงเรียนบ้านกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่ ๓  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประมาณ  ๕๓   กิโลเมตรมีระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  เส้นทางคมนาคมสะดวกตลอดทั้งปี  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  ๒  หมู่คือ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ และ ๘ ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ปี พ.ศ.๒๕๖๑  หมู่ที่  ๓  มีจำนวนหลังคาเรือน ๑๔๘  หลังคา  มีประชากรชาย  ๒๓๓   คน  หญิง  ๒๕๒  คนรวมประชากร  ๔๘๕  คน หมู่ที่  ๘  มีจำนวนหลังคาเรือน ๑๔๖  หลังคา  มีประชากรชาย  ๒๑๗   คน  หญิง  ๒๓๗  คนรวมประชากร  ๔๕๔ คน รวมทั้ง  ๒  หมู่บ้านมีจำนวนหลังคาเรือน  ๒๙๔  หลังคาเรือน ประชากร ๙๘๙  คน

๑.๓ สภาพชุมชน

๑.๓.๑ สังคมวัฒนธรรม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเรียนติดแม่น้ำเลย และไร่นา สวนยางพารา  อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ นับถือผี มีสำเนียงภาษาเป็นของตนเอง(ไทพวน)มีขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองเพราะหมู่บ้านกลางได้ย้ายถิ่นฐานมาจากสาธารณรัฐประชาชนลาวคือไทพวน รักความสามัคคีในหมู่คณะ มีบุญประจำปีเดือน  ๓  เรียกว่าบุญพระเวท

๑.๓.๒ เศรษฐกิจ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  โดยเฉพาะสวนยางพารา ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓  คน  ได้จาก ทำสวนยางพารา ไร่มันสับปะหลัง ไร่ข้าวโพด  ค้าขายและเดินทางไปขายแรงงานบางส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments