ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
             นายไพฑูรย์    จันทรา            
    ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

        นายพิชัย        ปราบไพรี        
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางนงเยาว์    ปราบไพรี
ครูชำนาญการพิเศษ

       นายสะท้าน    สาลาสุตา       
 ครูชำนาญการ

      นายกิตติกร    พุทธมาตย์       
เจ้าหน้าที่ธุรการ

           นายอุทัย        อ้วนคำ            
นักการภารโรง

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 27 คน

       
Comments