กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ส.ค. 2562 19:39 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
23 ส.ค. 2562 19:38 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
23 ส.ค. 2562 19:37 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ S__30351365.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
15 ส.ค. 2562 07:44 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 07:41 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ คำนำ.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ สารบัญ.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ ส่วนที่ 3กรอบแผนงานงบประมาณและโครงการประจำปีงบประมาณ.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ ส่วนที่ 2ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา แผนกลยุทธ 2562.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ ปกแผน.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:36 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ แผนงบประมาณประจำปี.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:32 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
15 ส.ค. 2562 07:31 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:29 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ 0005.jpg กับ รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:29 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ 0004.jpg กับ รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:29 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ 0003.jpg กับ รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:29 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ 0002.jpg กับ รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:29 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ 0001 (1).jpg กับ รูปภาพการจัดกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:08 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 07:07 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:07 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน แนบ แผนงบประมาณประจำปี.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:06 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ ส่วนที่ 3กรอบแผนงานงบประมาณและโครงการประจำปีงบประมาณ.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:06 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ ส่วนที่ 2ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 07:06 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา แผนกลยุทธ 2562.pdf จาก แผนปฏิบัติการประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า