วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้เด็กเป้นคนดี เก่ง มีความสุข

พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะอันพงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรฐษกิจพอเพียง
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ ที่บูรณาการกับการปลูกจิตสำนึกรักชาติ วัฒนธรรมประเพณีของท้อถิ่น
๔. พัตนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิขาชีพ
๕. จัดระบบการบริหารโดยกระจายอำนาจด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป

Comments